Importance of Healthy Food Partnerships

Article in 3 languages | Artikel dalam 3 bahasa | 3语短文

1 minute read | 1 minit baca | 1分钟阅读


Importance of Healthy Food Partnerships

When it comes to healthy food, why are partnerships so important? Well for starters, it’s not something that can be remedied by hospitals or the public health department independently. Collaboration and partnerships are crucial for existence of communities and public awareness. On top of that different expertise are needed to create, implement as well as evaluate the success of a food program. Hospitals play a crucial role as they can provide the staff to do so. And other organisations can help financially, and providing the media coverage. And finally, there are those organisations, and companies that provide the media coverage to promote the programmes to the public.


Kepentingan Kerjasama Dalam Pemakanan Sihat

Apabila berbicara tentang pemakanan yang sihat, mengapa berkerjasama memainkan peranan yang begitu penting? Untuk permulaan, ia bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan secara bersendirian oleh pihak hospital atau jabatan kesihatan awam. Kerjasama adalah penting bagi menwujudkan kesedaran dikalangan masyarakat umum. Di samping itu, kepakaran yang berbeza diperlukan untuk melakukan pemelanan, pelaksanaan serta penilaian ke atas kejayaan sesuatu program pemakanan sihat. Hospital perlu memainkan peranan penting kerana mereka mempunyai kakitangan berkepakaran untuk berbuat demikian. Manakala organisasi lain boleh membantu dalam bentuk bantuan kewangan, dan melakukan promosi. Akhir sekali, terdapat organisasi, dan syarikat yang dapat memberi liputan media bagi mempromosi program pemakanan sihat kepada orang ramai.


健康食物伙伴关系的重要性

在健康食物方面,为何伙伴关系如此重要?对于初学者来说,这不是医院或公共卫生部门可以独立补救的事情。合作及伙伴关系对于社区的存在和公众意识至关重要。最重要的是,建立,实施和评估食物计划的成功率需要不同专业知识。医院扮演着至关重要的角色,因为他们拥有专业员工可以提供帮助。其他组织可以在财务上提供援助,并提供媒体报道。最后,还有一些组织和公司可提供媒体报道,以向公众宣传该计划。